Corporate Consulting

Sociālie pētījumi


Nozare: Valsts un pašvaldības


Projekta direktors

Vitālijs Ševčenko

Pētījums par horizontālās politikas „Vienlīdzīgas iespējas” ieviešanas efektivitāti 2007. – 2013.gada plānošanas periodā

Klients: 
LR Labklājības ministrija

Uzdevums

Izvērtēt Eiropas Savienības fondu un dzimumu līdztiesības politikas ieguldījumu un ietekmi uz plānošanas dokumentos noteiktās horizontālās prioritātes vienlīdzīgas iespējas ieviešanu un izteikt saistošas rekomendācijas turpmākam efektīvam ES fondu finansējuma ieguldījumam dzimumu līdztiesības veicināšanai, diskriminācijas izskaušanai un pieejamības nodrošināšanai.

 

Projekta ietvaros tika veikti šādi galvenie darbi:

  • Īstenoto dzimumu līdztiesības politikas pasākumu  un horizontālās politikas ilgtspējas un ietekmes izvērtējums uz dažādu jomu politikas  pilnveidošanu un sieviešu un vīriešu situācijas izmaiņu izvērtējums;

  • Dzimumu līdztiesības politikas un horizontālās politikas  īstenošanā iesaistīto dalībnieku kapacitātes izvērtējums, finanšu resursu pietiekamības dzimumu līdztiesības politikas īstenošanā izvērtējums;

  • Īstenotās dzimumu līdztiesības politikas izvērtējums attiecībā uz sabiedrībā pastāvošajiem stereotipiem vai izpratni par dzimumam atbilstošu nodarbošanos, izglītības apguves iespējām, dažādu pakalpojumu pieejamību;

  • Rekomendāciju izstrāde dzimumu līdztiesības politikas un ES fondu ieguldījumu un ietekmes uz sieviešu un vīriešu situāciju uzlabošanai;

  • Rekomendāciju izstrāde  ES fondu atbalsta piemērojamo instrumentu uzlabošanai 2014.- 2020. gada ES fondu plānošanas periodā dzimumu līdztiesības veicināšanai, diskriminācijas izskaušanai un pieejamības nodrošināšanai;

  • Rekomendāciju izstrāde  par nepieciešamajiem metodiskajiem materiāliem HP VI integrēšanai plānošanas dokumentos un esošo metodisko materiālu pilnveide.

Rezultāts

  • Ziņojums «Rekomendācijas ES fondu atbalsta piemērojamo instrumentu uzlabošanai 2014. - 2020.gada ES fondu plānošanas periodā dzimumu līdztiesības veicināšanai, diskriminācijas izskaušanai un pieejamības nodrošināšanai»;
  • Ziņojums «Dzimumu līdztiesības politikas un ES fondu ieguldījumu un ietekmes uz sieviešu un vīriešu situāciju izvērtējums».


Sniegtie pakalpojumi

4 mēneši

Projekta realizācijas laiks