Corporate Consulting

Biznesa procesu pilnveide; IS arhitektūra un plānošana; IS prasību izstrāde un IS projektu vadība


Nozare: Jūrniecība


Projekta direktors

Vitālijs Ševčenko

Kuģu e-žurnāla risinājuma izveides un ieviešanas biznesa un tehnisko prasību izstrāde

Klients: 
Jūras spēku flotiles Krasta apsardzes dienests

Uzdevums

Izstrādāt nākotnes biznesa procesus kuģu žurnālu elektronizācijai un uz to pamata definēt kuģu e-administrēšanas sistēmas vispārējās prasības sistēmas piegādei nākotnē.

Projekta ietvaros tika veikti šādi galvenie darbi:

  • Apzinātas iesaistīto pušu vajadzības un redzējums (valsts pārvaldes iestādēm, komersantiem, kuģu kapteiņiem, ostām).
  • Izstrādāti detalizēti nākotnes biznesa procesi darbam ar kuģu e-žurnāla informācijas sistēmu, kas nodrošinātu papīra formā esošo kuģu uzskaites dokumentācijas elektronizāciju iekšējai izmantošanai un atskaišu sniegšanu caur vienoto sistēmu.
  • Izstrādāta kuģu e-administrēšanas informācijas sistēmas tehniskā specifikācija. 

Rezultāts

Balstoties uz esošo un nākotnes biznesa procesu analīzi, tika izstrādāta tehniskā specifikācija kuģu elektroniskā žurnāla sistēmai, kas nākotnē spētu samazināt administratīvo slogu, kurš saistīts ar informācijas vairākkārtēju manuālu ievadi kuģu žurnālos, kā arī spēs atvieglot uz kuģiem esošās informācijas apmaiņu un tās nodošanu iesaistītajām pusēm. 


Sniegtie pakalpojumi

2015.gads

Projekta realizācijas laiks